Opłaty

Za pobyt dziecka w przedszkolu naliczane są opłaty:

WPISOWE – jeden uśmiech i … gotowe!

CZESNE – 60 zł za miesiąc (opłata ta nie podlega ulgom ani odpisom w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu)

WYŻYWIENIE – 5 zł za każdy dzień (kwota ta podlega odliczeniom w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu). Wysokość stawki żywieniowej może ulec zmianie od nowego roku szkolnego w zależności od cen produktów spożywczych lub innych kosztów związanych z funkcjonowaniem kuchni.

ZAJĘCIA DODATKOWE :
Język angielski – darmowy
Rytmika – 3 zł za jedno zajęcie w miesiącu

 

UWAGA!
Dyrektor może skreślić dziecko z listy dzieci uczęszczających do przedszkola
w przypadku, gdy:
1) rodzice systematycznie zalegają z opłatami za przedszkole i wyżywienie,
podczas gdy warunki materialne rodziny nie upoważniają do korzystania
z zapomóg i zwolnień. (na podstawie Statutu Ochronki, § 22,)